Lahjavero

Lue tästä ytimekäs paketti lahjaverotuksesta kiinteistöissä ja asunto-osakkeissa

Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä on 5 000 euroa eli lahjasta täytyy maksaa veroa, kun lahjan arvo samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana on 5 000 euroa tai enemmän.

LAHJAVEROLASKURI TÄSTÄ!

Mistä lahjoista lahjaveroa on maksettava?

Lahjaveroa on maksettava kaikenlaisesta varallisuudesta, jos lahjansaaja, lahjanantaja tai molemmat ovat asuneet Suomessa lahjoitushetkellä.

Lahjaveron alaisia ovat kiinteistöt sekä irtaimistolahjat, kuten autot, veneet, pörssiosakkeet, perheyhtiön (eli julkisesti noteeraamattoman osakeyhtiön) osakkeet, asunto-osakkeet, raha, kuolinpesäosuus, luopuminen hallintaoikeudesta, ulkomaan matkat ja eläimet.

Lahjan arvo 5000 euroa tai enemmän

Lahjaveroa täytyy maksaa, jos saamasi yksittäisen lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Jos lahjanantajia on useita, lahjavero lasketaan erikseen jokaiselta lahjanantajalta saamastasi lahjasta.

Ennakkoperinnöstä maksetaan lahjaveroa

Rintaperilliselle (lapselle, lapsenlapselle jne.) annettua tavanomaista suurempaa lahjaa pidetään pääsääntöisesti ennakkoperintönä (ennakkoperintöolettama), ellei lahjanantaja ole erikseen määrännyt esimerkiksi lahjakirjassa, että lahjaa ei oteta huomioon ennakkoperintönä.

Ennakkoperinnöstä maksetaan lahjaveroa silloin, kun ennakkoperintö saadaan.

Ennakkoperintö ja lahja eroavat verotukselliselta kohtelultaan vain lahjanantajan kuoleman jälkeen toimitettavassa perintöverotuksessa ja perinnönjaossa. Ennakkoperinnöstä maksetaan siis lahjaveroa, mutta ennakkoperintö otetaan huomioon myös perintöverotuksessa.

Asunto-osake ja kiinteistö lahjoitettava kokonaan tai murto-osina

Asunto-osakkeen tai kiinteistön voi lahjoittaa vain kokonaan tai murto-osina (esimerkiksi ¼). Niistä ei voi lahjoittaa tietyn euromäärän (esimerkiksi 4 999 euron) suuruista osaa.

Kiinteistön saaminen lahjaksi

Lahjakirjan vahvistaa kaupanvahvistaja ja hän  toimittaa lahjakirjan Maanmittauslaitokselle.  Kiinteistön uuden omistajan on haettava kiinteistölle lainhuutoa kuuden kuukauden kuluessa lahjakirjan allekirjoittamisesta Maanmittauslaitokselta. Lainhuuto voidaan myös hakea kaupanvahvistajan toimesta, jolloin sinun ei tarvitse itse huolehtia asiasta. Lainhuuto tarkoittaa kiinteistön omistusoikeuden rekisteröimistä. Lahjasta maksettavasta lahjaverosta saa lisätietoa verottajalta.

Lahjakirjaa ei yleensä tarvitse toimittaa Verohallinnolle

Vaikka lahjakirjaa ei yleensä toimiteta Verohallinnolle lahjaveroilmoituksen liitteenä, lahjakirja on kuitenkin tehtävä tietyissä tapauksissa aina. Lahjakirja on tehtävä, mutta sitä ei tarvitse toimittaa Verohallinnolle, kun lahjoituksen kohteena on kiinteistö. Julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava kiinteistön lahjoitus. Lue lisää kiinteistökaupan vahvistamisesta (www.maanmittauslaitos.fi) lahjoitettuun omaisuuteen on pidätetty hallintaoikeus tai muu oikeus. Lahjaveroilmoituksen täyttöohjeessa on kerrottu ne poikkeustapaukset, jolloin lahjaveroilmoitukseen on liitettävä lahjakirja tai muita dokumentteja.

Lahjaveron määrä

Lahjavero määräytyy omaisuuden käyvän arvon, lahjoituspäivän ja osapuolten sukulaisuussuhteen perusteella. Myös omaisuuden laatu ja aiemmin saadut lahjat vaikuttavat lahjaveron määrään.

Lahjoitetun omaisuuden käypä arvo

Lahjaveron määrään vaikuttaa lahjoitetun omaisuuden käypä arvo. Eri varallisuuslajeille on eri tapoja laskea käypä arvo.

Jos olet saanut yhden lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa tai enemmän, verotuksen perusteena on lahjan käypä arvo. Jos olet saanut kolmen vuoden aikana useita lahjoja, joiden yhteisarvo ylittää verollisen rajan, lahjojen käyvät arvot lasketaan yhteen ja verotus toimitetaan tämän yhteissumman perusteella.

Lahjoituspäivä

Lahjaveron määrään vaikuttaa lisäksi se, milloin lahjan omistusoikeus siirtyy lahjansaajalle. Jos lahja on saatu 1.1.2017 tai sen jälkeen, lahjavero määrätään 1.1.2017 voimaan tulleen lahjaverotaulukon mukaan. Jos lahja on saatu
1.1.2015–31.12.2016, lahjavero määrätään tuolloin voimassa olleen taulukon mukaan.

Lahjansaajan sukulaisuussuhde lahjanantajaan

Lahjaveron määrään vaikuttaa lahjanantajan ja lahjansaajan välinen sukulaisuussuhde, jonka mukaan määräytyy veroluokka. Lahjaveron määrä on eri veroluokissa erilainen. Veroluokkia on kaksi.

1. veroluokkaan kuuluvat seuraavat sukulaiset:

 • lahjanantajan aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
 • lahjanantajan avopuoliso, jolla on tai on ollut yhteinen lapsi lahjanantajan kanssa tai joka on aikaisemmin ollut avioliitossa
 • tai rekisteröidyssä parisuhteessa lahjanantajan kanssa
 • lahjanantajan perillinen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa (lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi jne.)
 • lahjanantajan aviopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen perillinen suoraan alenevassa polvessa (lapsi, lapsenlapsi jne.).

Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

2. veroluokkaan kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • muut kuin 1. veroluokkaan kuuluvat sukulaiset
 • suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt.
 • Jos lahja on annettu yhteisesti kahdelle tai useammalle henkilölle, jotka kaikki eivät kuulu 1. veroluokkaan, määräytyy vero 2. veroluokan mukaan.
 • Jos aviopuolisot tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolet saavat yhteislahjan ja he kuuluvat eri veroluokkiin lahjanantajaan nähden, määräytyy vero kuitenkin pienemmän veroluokan mukaan.

Lahjaverotaulukko

Lahjavero lasketaan lahjan koko arvosta. Vaikka alle 5 000 euron lahjat ovat verovapaita, lahjaveroa taulukon avulla laskettaessa tätä 4 999 euron verotonta osaa ei vähennetä käyvästä arvosta. Se on jo otettu huomioon lahjaverotaulukossa.

Esimerkki: Liisa saa isältään Antilta 17 000 euron arvoisen lahjan. Liisa ilmoittaa lahjan arvoksi 17 000 euroa, ei 12 001 euroa (17 000 euroa – 4 999 euroa) vuonna 2017.

Verotettavan lahjan arvo vahvistetaan sadan euron tarkkuudella. Lahjan arvo pyöristetään alaspäin sadan euron tarkkuuteen. Esimerkiksi 5 899 euroa pyöristetään 5 800 euroon. Lahjaveroilmoituksessa on kuitenkin ilmoitettava pyöristämätön käypä arvo.

 

 

Jos lahjan arvo on esimerkiksi 40 000 euroa, lahjavero lasketaan 1. veroluokassa seuraavasti:

Lahjan arvo sijoittuu välille 25 000–55 000 euroa, joten veron vakioerä osuuden alarajan (25 000 euroa) kohdalla on 1 700 euroa.

Alarajan ylittävästä osasta eli 15 000 eurosta (40 000 euroa – 25 000 euroa) veroprosentti on 10.

Lahjaveroa on maksettava 1 700 euroa + (10 % x 15 000 euroa) eli 1 500 euroa + 1 700 euroa = 3 200 euroa.


Jos lahjan arvo on esimerkiksi 40 000 euroa, lahjavero lasketaan 2. veroluokassa seuraavasti:

Lahjan arvo sijoittuu välille 25 000–55 000 euroa, joten veron vakioerä osuuden alarajan (25 000 euroa) kohdalla on 3 900 euroa.

Alarajan ylittävästä osasta eli 15 000 eurosta (40 000 euroa – 25 000 euroa) veroprosentti on 25.

Lahjaveroa on maksettava 3 900 euroa + (25 % x 15 000 euroa) eli 3 900 euroa + 3 750 euroa = 7 650 euroa.


Lahjakirja

Avio-oikeuden poissulkeminen vahvistettavassa lahjakirjassa

Lahjoituksen yhteydessä voidaan sulkea lahjansaajan puolison avio-oikeus pois lahjoitettavan omaisuuden osalta. Tällainen avio-oikeuden poissulkeva määräys tulee olla kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama (AL 35,2 § ja 66 §). Maakaaren voimaanpanolain 19 §:n 2 momentti ei koske näitä tilanteita. Kiinteistön lahjakirjaan riittää kaupanvahvistajan todistus silloin, kun lahjakirjassa määrätään, että saajan puolisolla ei ole avio-oikeutta lahjoitettuun kiinteistöön.

Puolison suostumusta koskevat muotomääräykset

Puoliso ei saa ilman toisen puolison kirjallista suostumusta luovuttaa kiinteätä omaisuutta, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina (Avioliittolaki 411/1987 38 §).

Kun kiinteistön luovuttamiseen tarvitaan puolison suostumus, se on annettava kirjallisesti kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamana (AL 66 §). Kun suostumus annetaan kaupanvahvistajan oikeaksi todistamassa luovutuskirjassa, muita todistajia ei tarvita (MKVmpL 19 § 2 momentti).

Lahjakirja on vain esimerkki, varmista aina asiantuntijalta (asianajaja) lahjakirjan muotovaatimus.

Tiedot Verohallinto ja Maanmittauslaitos

Julkinen kaupanvahvistaja heti käytettävissä ja tavattavissa!

Lahjakirjan vahvistaminenhan ei ole toimenpide, joka vaatisi esimerkiksi ajanvarausta pankkiin. Olemme hoitaneet asiakirjojen vahvistuksen helposti ja näppärästi, joko yleisimmin kotoisasti asiakkaan kotona tai vaihtoehtoisesti Asuntokauppiaiden toimistolla Kalasatamassa (Lautatarhankatu 10).

Tärkeää totta kai on muistaa, että kyseessä virallinen toimitus eli kaupanvahvistus, jolloin lahjoitettu kiinteistö vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien sekä virallisen kaupanvahvistajan läsnä ollessa. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä tällöin ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön eli virallisesti omistajuus ei ole siirtynyt.
Toimi näin kun haluat lahjoittaa kiinteistön (tontti, metsä, kesämökki):

 1. Varmista, että lahjan saaja haluaa kohteen ja on tietoinen veroseuraamuksista
 2. Laadi lahjakirja (on oltava tietyt muotovaatimukset – mieluiten asianajajalta)
 3. Lahjakirjan liitteiksi kiinteistön viralliset asiakirjat luovutukseen kiinteistörekisteriote, lainhuuto- ja rasitustodistukset. Nämä saat maanmittauslaitokselta tai täyden palvelun kaupanvahvistajalta niin kuin minulta.
 4. Soita julkiselle kaupanvahvistajalle (Anna Tapojärvi p. 040 5878 010) ja sopikaa sellainen tapaamisaika, että lahjoittajat ja lahjansaajat pääsevät kaikki paikalle.
 5. Toimita kaupanvahvistajalle ennakkoon lahjakirja ja kiinteistön viralliset asiakirjat.
 6. Kaupanvahvistus ei kauaa kestä – vartissa asiakirjat on tarkastettu ja kaikkien asianosaisten kesken allekirjoitettu.
 7. Maksa palkkio käteisellä tai MobilePaylla 120 € + matkakulut ja mahdolliset asiakirjakulut kiinteistön virallisista asiakirjoista noin 30 €
 8. Tehkää Verottajalle lahjaveroilmoitus.
 9. Minä teen puolestanne lainhuutohakemuksen Maanmittauslaitokselle.

Ole minuun yhteydessä, jos näistä tulee kysymyksiä tai haluat varata kaupanvahvistusajan. Olen aina käytettävissä ja hoidan kaikki kiinteistökauppaan liittyvät asiat nopeasti ja vaivattomasti.

Jätä yhteydenottopyyntö

  Haluatko että otamme yhteyttä sinuun?

  Jätäthän meille yhteystietosi ja lyhyen viestisi niin otamme sinuun yhteyttä pikimiten

  Yksityisyytesi on meille tärkeä, tutustu tietosuojaselosteeseemme.

  Tapojärvi

  Anna Tapojärvi

  Toimitusjohtaja, kiinteistönvälittäjä LKV, LVV, kaupanvahvistaja, yrittäjä.

  Oletpa sitten myymässä tai ostamassa unelmiesi kotia minun asiakkaana voit aina luottaa siihen, että palvelen sinua rautaisella ammattitaidolla ja periksiantamattomasti.

  +358 40 5878 010

  anna@asuntokauppiaat.fi

  twitterfacebookinstagramLinkdin

   

  Tilaa uutiskirjeemme